Servei Laboral

De sempre és sabut que és important que una empresa creixi i es desenvolupi d’una manera natural i efectiva.
Per aconseguir-ho, s’ha de tenir especialment en compte una bona gestió comptable i fiscal, acompanyada d’una excel·lent política d’assessorament laboral.


 

Estam a la seva disposició en una gran varietat de serveis, mitjançant la col·laboració de professionals externalitzats:

› Assessorament i atenció permanent referent a temes laborals i de Seguretat Social:

 

 • Ocupació
 • Contractació
 • Bonificacions i subvencions
 • Procediments laborals
 • etc.

› Altes, variacions i baixes a la Seguretat Social de treballadors (sistema RED)

› Assessorament i confecció de:

 • Contractes de treball
 • Nòmines i assegurances socials
 • Llibre de visites
 • Parts d’accident i malaltia
 • Recursos davant organismes oficials
 • Aplaçaments de deutes amb la Seguretat Social
 • Calendaris laborals
 • Expedients de regulació d’ocupació (ERE)
 • Informes de costs de treballadors

› Confecció de les liquidacions mensuals a la Seguretat Social:

 • TC1 i TC2

› Servei de prevenció de riscs laborals, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscs Laborals (LPRL)

› Assessorament jurídic-laboral

 


L’eficient direcció d’una empresa depèn de les habilitats que tenguin les persones que estan al seu càrrec.


 

Servei comptable | Servei fiscal | Servei laboral | Assegurances | Altres serveis