Servei Fiscal

Actualment, no és suficient dur una comptabilitat al dia sinó que s’ha de saber interpretar, analitzar i fer-la arribar a l’Administració Pública


 

Els podem ajudar posant a la seva disposició un bon grapat d’eines de treball:

› Constitució d’empreses: persones físiques (estimació directa simplificada i mòduls), comunitats de béns, societats, associacions, etc

› Elaboració i tramitació d’imposts (entre d’altres):

 • I.V.A.: confecció i presentació de la liquidació trimestral i/o resum anual dels models referents a l’Impost sobre el Valor Afegit (models 303, 310, 311, 390)
 • Confecció i presentació de la liquidació trimestral d’operacions intracomunitàries (model 349)
 • Confecció i presentació de la declaració anual d’operacions amb tercers (model 347)
 • I.R.P.F.: confecció i presentació de la liquidació trimestral i/o anual dels models relacionats amb l’Impost sobre la renda de les persones físiques:
  • Retencions i ingressos a compte derivats del rendiment del treball i d’activitats professionals (models 111 i 190)
  • Pagaments fraccionats (models 130 i 131)
  • Retencions i ingressos a compte derivats de rendes procedents de béns immobles (models 115 i 180)

› Confecció i presentació de declaracions de renda, tant de residents com de no residents

En societats, realització i presentació dels Comptes Anuals i l’Impost de Societats:

 

 • Assessorament referent al tancament comptable de l’any fiscal
 • Legalització i presentació dels llibres oficials al Registre Mercantil
 • Confecció, redacció i dipòsit dels Comptes Anuals (balanços i memòria) al Registre Mercantil
 • Estudi i realització de l’Impost de Societats corresponent

› Informar de les novetats normatives i tributàries als nostres clients

› Representació davant els Organismes Oficials: Hisenda (Agència Tributària) i Seguretat Social

› Assistència a revisions/inspeccions i contestació a requeriments realitzats per l’Agència Tributària

› Gestió en quant a la sol·licitud d’aplaçaments i fraccionaments tributaris

› Escrits i recursos d’al·legacions davant les administracions nacionals i autonòmiques

 


És necessari conjugar bé la comptabilitat amb la fiscalitat per poder treure el màxim rendiment a la nostra empresa.


 

Servei comptable | Servei fiscal | Servei laboral | Assegurances | Altres serveis